Skocz do zawartości


Turbo Power Visual PlanIt i zdalna baza mysql


Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 kulka76

    Nowy na forum

  • Użytkownicy
  • 2 Postów:

Napisano pią, 04 lis 2011 - 18:01

Pobrałem komponent Turbo Power Visual PlanIt , mój problem polega na połączeniu komponentu do zdalnej bazy danych.Szukałem w google i na https://sourceforge....sage=3317175.Do mysql używam zeos lib.Ale jest bardzo mało na ten temat.
Dodaje kod.
unit Unit2;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, VpPrtFmtDlg, VpContactEditDlg, VpEvntEditDlg, VpResEditDlg,
VpDlg, VpAlarmDlg, StdCtrls, VpWeekView, VpDayView, VpBaseDS, VpBase,
VpDBDS, VpFlxDS, VpCalendar, VpClock, VpLEDLabel, DB, ZAbstractRODataset,
ZAbstractDataset, ZDataset, ZConnection, VpContactGrid;

type
TForm2 = class(TForm)
DataSource1: TDataSource;
ZConnection1: TZConnection;
ZQuery1: TZQuery;
VpLEDLabel1: TVpLEDLabel;
VpClock1: TVpClock;
VpCalendar1: TVpCalendar;
VpFlexDataStore1: TVpFlexDataStore;
VpControlLink1: TVpControlLink;
VpDayView1: TVpDayView;
VpWeekView1: TVpWeekView;
Button1: TButton;
VpNotificationDialog1: TVpNotificationDialog;
VpResourceEditDialog1: TVpResourceEditDialog;
VpEventEditDialog1: TVpEventEditDialog;
VpContactEditDialog1: TVpContactEditDialog;
VpPrintFormatEditDialog1: TVpPrintFormatEditDialog;
Button2: TButton;
DataSource2: TDataSource;
DataSource3: TDataSource;
DataSource4: TDataSource;
ZQuery2: TZQuery;
ZQuery3: TZQuery;
ZQuery4: TZQuery;
ZQuery3RecordID: TLargeintField;
ZQuery3ResouceID: TIntegerField;
ZQuery3Complete: TStringField;
ZQuery3Description: TStringField;
ZQuery3Details: TStringField;
ZQuery3CreatedOn: TStringField;
ZQuery3Piority: TStringField;
ZQuery3Category: TStringField;
ZQuery3CompletedOn: TStringField;
ZQuery3DueDate: TDateTimeField;
ZQuery3UserField0: TStringField;
ZQuery3UserField1: TStringField;
ZQuery3UserField2: TStringField;
ZQuery3UserField3: TStringField;
ZQuery3UserField4: TStringField;
ZQuery3UserField5: TStringField;
ZQuery3UserFiled6: TStringField;
ZQuery3UserField7: TStringField;
ZQuery3UserField8: TStringField;
ZQuery3UserField9: TStringField;
VpResourceCombo1: TVpResourceCombo;
VpResourceCombo2: TVpResourceCombo;
ZQuery2ResourceID: TLargeintField;
ZQuery2Description: TStringField;
ZQuery2Notes: TStringField;
ZQuery2ImageIndex: TStringField;
ZQuery2ResourceActive: TStringField;
ZQuery2UserField0: TStringField;
ZQuery2UserField1: TStringField;
ZQuery2UserField2: TStringField;
ZQuery2UserField3: TStringField;
ZQuery2UserField4: TStringField;
ZQuery2UserField5: TStringField;
ZQuery2UserField6: TStringField;
ZQuery2UserField7: TStringField;
ZQuery2UserField8: TStringField;
ZQuery2UserField9: TStringField;
GranularityCombo: TComboBox;
ZQuery4id_zamwienia: TIntegerField;
ZQuery4data_zamwienia: TDateField;
ZQuery4godzina_zamwienia: TTimeField;
ZQuery4usuga_zamwienia: TMemoField;
ZQuery4cena_zamwienia: TFloatField;
ZQuery4imie_zamwienia: TStringField;
ZQuery4nazwisko_zamwienia: TStringField;
ZQuery4czas_wykonania_zamwienia: TMemoField;
ZQuery4cenazamowienia: TIntegerField;
ZQuery4events: TStringField;
ZQuery4contacts: TStringField;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form2: TForm2;


implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
begin
VpResourceEditDialog1.AddNewResource;

end;
procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin

end;

end.